KONFERENCE:

ER FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR TEAL?

Når selvledelse afløser hierarkier - Når magt og ansvar placeres decentralt
Dato: 12. november 2018
Sted: Comwell Hotel Aarhus

fo BØGER.png

Konferencens kernespørgsmål er:

Hvordan ser det ud, når alle på tværs af niveauer har lige stort ansvar for organisationen?

  • Hvad sker der når magt og beslutningsretten placeres, der hvor opgaven eller muligheden opstår?

  • Hvordan kan selvledelse skabe mere smidige og dynamiske løsninger på tværs af afdelinger og søjler?

  • Hvordan forbedres trivsel og effektivitet i samme ombæring?

  • Hvordan gøres der radikalt op med bureaukratisering og flaskehalse?

Efter 30 års jagt på øget kvalitet og samtidige effektiviseringer, er store dele af den offentlige sektor i knæ. Det er nemt at få øje på problemerne, uanset om man retter kikkerten mod det politiske niveau, styringsformerne, ledelseskvaliteten, samarbejdsevnen eller trivslen. Den traditionelle tilgang til organisation og ledelse har tilsyneladende spillet fallit. Der er brug for nye svar på, hvordan vi bringer menneskers evner i spil, og skaber en ramme, hvor deres kreative tænkning, faglige viden, empati, kritisk sans og passion mv. meningsfuldt kan tjene organisationens formål. Men hvordan?

I Frederick Lalouxs banebrydende bog ”Fremtidens organisation” undersøges virksomheder, der har gjort op med de organisatoriske ”naturlove”; har erstattet ledere med selvledelse, profit med formål og frygt med tillid. Teal er fællesbetegnelsen for disse virksomheders organisationsform, og på denne konference ønsker vi at inspirere til en radikal, omfattende og modig gentænkning af den offentlige sektor med inspiration og afsæt i Teal.

KONFERENCENS FORMÅL

Steve

At deltagerne går derfra med mod, lyst og inspiration til, hvordan de kan frisætte organisationens potentialer ved, at udvikle nye bud på styring, ledelse og samarbejdspraksis.

 

 

 

PROGRAM

                      Ankomst Te/kaffe

 10.00            Konferencen åbnes

 10.15            Key note v/ Lykke Cecilie Mose, Perspektivgruppen ApS: Hvad er Teal og hvordan forstå Teal i en offentlig kontekst?

                      Pause

 11.25            Parallelle spor

Spor # 1: Samskabt styring v/Ledelsesforsker, Ph.D. Tina Øllgaard, RUC

Spor # 2: Den personlige rejse mod Teal v/Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden

Spor # 3: Feedback og konflikthåndtering – Regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende virksomheder v/Maria Krüger Michaelsen og Timo Klindt Bohni, Perspektivgruppen ApS

Spor # 4: Frisættende ledelse v/Centerchef Mikael Carlsen, Aarhus Kommune

12.30             Frokost

13.15             Key note: En Teal tilgang i det offentlige – kan det lykkes? v/Hjalte Aaberg & Lone Siersbæk, Region Hovedstaden

  Pause – m. kaffe og sødt

14.15             Parallelle spor

Spor # A: Rådgivningsprocesser – når beslutninger træffes lokalt v/Hanne Christensen & Jette Kilde Horsens Kommune samt Lykke Mose, Perspektivgruppen ApS

       Spor # B: Case-supervision v/Mads Ole Dall, Perspektivgruppen ApS

       Spor # C Open space v/Frank Iversen, Perspektivgruppen ApS

       Spor # D Er teal for alle mennesker? v/Anne Lund Thybring, Agora Social Productions

                      Tid til refleksioner over egen læring

15.30             Konferencen slutter

FORM

Der vil både være key note oplæg på plenum, samt en række parallelle spor, hvor der er mulighed for at gå lidt mere i dybden med forskellige temaer og høre ledere, chefer, medarbejdere, forskere og konsulenter fortælle om, hvordan arbejdet med at frisætte organisationen via handlerum og ansvarlighed tager sig ud i praksis

KEY NOTES

Hvad er Teal og hvordan forstå Teal i en offentlig Kontekst?

v/Lykke Mose, Erhvervspsykolog, Perspektivgruppen ApS

portræt lykke IMG_5694.JPG

Teal er vokset ud af en privat kontekst, hvor ejere og direktører har udstrakt adgang til at eksperimentere og forandre. Så hvordan kan vi overhovedet tænke og praktisere Teal i en offentlig kontekst underlagt forvaltningslove og politisk magt? Lykke giver en kort introduktion til Teal og peger os i retning af, hvordan vi, trods de åbenlyse benspænd, kan tilføje den offentlige sektor håb og kraft ved at lade sig inspirere af et Teal-mindset?

Det handler om at tro på - og forvente ansvar og myndighed hos til den enkelte, og om at flytte loyaliteten overfor systemet, bureaukratiet og hierarkiet til en loyalitet overfor borgeren og for et godt, og meningsfuldt arbejdsliv.  Dette mindset foldes ud med  konkrete eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis. 

 

En Teal-tilgang i en offentlig kontekst - Kan det lykkes?

v/Hjalte Aaberg & Lone Siersbæk fra Region Hovedstaden

Regionsdirektør Hjalte Aaberg (CEO) og Afdelingssygeplejerske på Klinik for Blodsygdomme, Lone Siersbæk, begge Region Hovedstaden, sætter ord på, hvordan det er at arbejde med Teal i en af Danmarks største offentlige organisationer. Det er ikke nemt at skabe den bevægelse i en så stor og bureaukratisk organisation. Mange mere eller mindre risikoaversive aktører skal mødes i det: Politikere, hierarkisk baserede ledere, bekymrede medarbejdere osv. Ikke desto mindre - og lige akkurat derfor - tager Region Hovedstaden i dag afsæt i en stærkt Teal-inspireret såkaldt lederskabsprisme, som alle i koncernledelsen står på mål for. Prismet er båret af værdier, der frisætter lederskabet gennem konkrete udfordringer af det bestående. Vejen er mindre styring og mere lederskab. De første betydelige forandringer sker nu forskellige steder i organisationen.

Lone og Hjalte.png
 

PARALLELLE SPOR

Samskabt styring

v/Ledelsesforsker, Ph.D. Tina Øllgaard Bentzen, RUC.

image-3.273685.jpg

Tina har gennem sin forskning i tillidsreformen i Københavns kommune opnået stort indblik i de offentlige styringsmekanismer og ledelsespraksisser. På den baggrund deler hun ud af konkrete eksempler og idéer til inspiration og forandring. En central pointe bliver at god styring og ledelse kræver langt tidligere og mere gennemgribende involvering og dialog, hvis den skal give medspil til decentralt ansvar og handlekraft.  Styring og ledelse er dermed dybt afhængigt af det følgeskab organisationen giver og kan ikke bare" presses" ned over organisationen med klassisk magt. Tina vil i foredraget give sit bud på hvordan det stiller ændrede krav til den måde styring udformes og implementeres på, og til den forståelse vi har af god offentlig ledelse. 

Vælg spor # 1, hvis du vil høre mere om perspektiverne på samskabt styring

 

Den personlig rejse hen imod en Teal-organisation. 

v/Regionsdirektør Hjalte Aaberg (CEO) og Lykke Mose, Erhvervspsykolog, Perspektivgruppen ApS

Hjalte Aaberg vil fortælle om sin egen personlige rejse og sit konkrete arbejde med Teal i funktionen som regionsdirektør (CEO) for en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 40.000 ansatte. Oplægget handler om den personlige bevidsthedsrejse, der ifølge Hjalte knytter sig til organisationens bevægelse mod det nye og ukendte land. Og det handler om, at vi er alt for lidt optagede af vores konkrete ledelsesmæssige praksis i hverdagen og derfor forfalder til traditionelle styringsgreb, uden at forholde os til, om det bringer os den ønskede vej. Som en del af den personlige udvikling rejser spørgsmålet sig: Hvor tit sker det, at jeg skaber betydningsfulde forandringer i mit arbejde? I forlængelse af oplægget får deltagerne mulighed for at stille skarpt på deres egen udvikling og ståsted i arbejdslivet

Vælg spor # 2, hvis du vil høre mere om den ledelsespersonlige bevægelse hen imod Teal

hjalte_aaberg-1.jpg
 

Feedback og konflikthåndtering – Regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende virksomheder

v/Erhvervspsykologer Maria Krüger Michaelsen og Timo Klindt Bohni, Perspektivgruppen ApS

Timo og maria2.png

I alle organisationer opstår der spændinger, uenigheder og forventningsbrud. Når der ikke længere er formelle ledere at sende aben videre til, bliver evnen til selv at løse konflikter og give hinanden konstruktiv feedback derfor en afgørende organisatorisk kompetence. Forskningen på området tyder på at standardiserede konfliktløsnings- og feedbackprocedurer er en forudsætning for at processere spændinger konstruktivt.  Samtidig kalder selvorganisering på at organisationens aktører møder hinanden i en psykologisk tilstand, hvor perspektivovertagelse og diskursetik er mulig. I dette spor fokuserer vi dels på konfliktløsnings- og feedbackprocedurer og dels på arbejdet med at skabe psykologiske tilstande som en forudsætning for at agere i procedurerne.

Vælg spor # 3, hvis du vil høre mere om feedback og konflikthåndtering i Teal organisationer

 

Hvordan arbejder man konkret med Frisættende Ledelse - hvilke udfordringer giver det og hvad er der af gevinster?

v/Mikael Carlsen, konstitueret centerchef,  Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Aarhus Kommune

Billede - Mikael Carlsen - graa baggrund (2).jpg

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud har gennem næsten 10 år brugt Frisættende Ledelse som et grundelement i måden organisationen er tænkt på. Det gælder naturligvis i forhold til styring og udvikling, men også - og endnu vigtigere - i forhold til kulturen og fagligheden. Frisættende Ledelse er derfor ikke kun et spørgsmål om organisationsstrukturer og ledelse-medarbejder relationer, men et sæt af principper og tænkninger, der omfavner hele centret.

I dette spor  kan du høre om resultater, omveje, genveje, udfordringer, erkendelser og dilemmaer i arbejdet med Frisættende Ledelse. Udgangspunktet vil det være det konkrete arbejde og de konkrete erfaringer, men der vil også blive mulighed for at drøfte teoretiske elementer i begrebet.

Vælg spor # 4, hvis du vil høre mere om Frisættende Ledelse

 

PARALLELLE SPOR

*OBS: De parallelle spor kan hver rumme 30 deltagere. Tilmelding efter først til mølle princippet...

Rådgivningsprocesser - når beslutninger træffes lokalt

v/Hanne Christensen og Jette Kilde, Horsens Kommune, og Lykke Mose, Perspektivgruppen

Horsens1.png

Rådgivningsprocessen er et svar på, hvordan der hurtigt og effektivt kan træffes gode beslutninger på alle niveauer i organisationen. I stedet for at placere beslutningerne ud fra organisationsdiagrammet (hvor man har forud defineret ansvaret), har alle pligten og retten til at træffe beslutninger, der hvor behovet opstår. Den der ser opgaven eller muligheden tager initiativ til en rådgivningsproces, før han/hun træffer en beslutning.   

Det lyder lovende at undgå flaskehalse, langsomme sagsgange, overbebyrdede ledere og at få færre beslutninger, truffet så lang væk fra dem, de vedrører, at de ikke fungerer i praksis. Men hvordan gør man så, uden det bliver det rene ragnarok?

I Sundhed og Omsorg, Horsens kommune har de 1300 ansatte arbejdet med rådgivningsprocesser i over et år. Hanne Christensen, Udviklingsmedarbejder, Jette Kilde, Driftsleder og Lykke Mose fortæller om erfaringerne med, hvordan man kan gøre i praksis, så deltagerne kan gå derfra med bud på kloge greb og dos and don’ts.

Vælg spor # A, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan arbejde med rådgivningsprocesser i din organisation 

 

Case-supervision

v/Mads Ole Dall, Perspektivgruppen ApS

MADS_V006.jpg

I dette spor træder vi ud af konferencen og ind i virkeligheden. En leder åbner op for sit ledelsesrum og får mulighed for at blive inspireret og udfordret til at udvikle en mere Teal-inspireret praksis med sine medarbejdere. Workshoppen vil have form af en casesupervision, hvor Mads Ole Dall sparrer og udvikler sammen med lederen og deltagerne.

Vores erfaring er, at samtalerne om vejen mod en Teal organisering, hvor konkrete udfordringer drøftes og idéer opstår, er super spændende og inspirerende, derfor inviteres du indenfor.

Vælg spor # B, hvis du vil have et kig indenfor i maskinrummet, når vi arbejder med at udvikle teal baserede svar på virkelige ledelsesudfordringer

 

Open Space 

v/Frank Iversen, Adm. partner, Perspektivgruppen ApS

FRANK_V054.jpg

Metoden Open Space går ud på, at alle som har noget særligt på hjertet - et tema, spørgsmål eller dilemmaer i forhold til Teal-organisering får mulighed for at tale om emnet.

Emnerne formuleres af workshoppens deltagere i workshoppen. Herefter er det ”føddernes lov”, der styrer hvor mange, der deltager i den enkelte emnedrøftelse. Det primære formål med workshoppen er at skabe et undersøgende og reflekterende rum, hvor der ikke nødvendigvis skal være et éntydigt output.

Vælg spor # C, hvis du selv vil sætte et fingeraftryk på konferencens dagsorden med et tema, der ligger dig særligt på sinde

 

Er teal for alle mennesker? 

v/Anne Lund Thybring, AGORA SOCIAL PRODUCTIONS

foto anne thybring.png

Vi ved, at en del mennesker forlader organisationer, som arbejder inspireret af teal-paradigmet. Vi ved også, at teal praksisformer stiller krav til indbyggerne i organisationerne. I oplægget fokuserer Anne Thybring på de essentielle krav til indbyggerne i next stage organisationer: Hvad skal aflæres, hvad skal læres, og er det mon et spørgsmål om modning eller vækst snarere end læring?

Du får inspiration til hvordan vækstprocesserne i det daglige kan understøttes, og eksempler på hvordan danske organisationer har grebet arbejdet an.

Mød Anne Lund Thybring, som undersøger og samarbejder med en række danske virksomheder, der eksperimenterer med selvledelse og non-hierarkier. Anne er organisationspsykolog og driver sammen med kolleger i AGORA SOCIAL PRODUCTION – i sig selv en lederløs organisation – forskningsprojektet Organisationer Gentænkt, hvor 8 inspirerende danske organisationer (private, offentlige, selvejende) eksperimenterer med nye måder at organisere sig på. Projektet går ind i sit tredje år.

Vælg spor # D, hvis du vil blive klogere på om teal er for alle

SLIDES

 

TID, STED OG PRIS

Konferencen foregår  d. 12. november på Comwell Hotel Aarhus i hjertet af Aarhus

Deltagelse inkl. forplejning koster kr. 2.310,00 excl. moms. Da vi tror på kraften i at komme flere sammen fra den samme arbejdsplads, er der følgende rabatordning:                                                       

2 fra samme arbejdsplads (institution) betaler kr. 4.200,00 (excl. moms)

3 fra samme arbejdsplads (institution) betaler kr. 6.200,00 (excl. moms)

4 eller flere fra samme arbejdsplads (institution) betaler kr. 8.200,00 (excl. moms). Ved 5 eller flere deltagere er prisen kr. 2.050,00 excl. moms pr. deltager

For at udløse rabatten er det vigtigt at I opgiver enslydende oplysninger i felterne "organisation" og "EAN/CVR nummer" i tilmeldingsformularen nedenfor  

 

TILMELDING ER IKKE LÆNGERE MULIG!


Valg af første parallelspor (11:25) *

Valg af andet parallelspor (14:15) *
Organisations og ledelsesudvikling.jpg
Coaching og supervision.jpg
Kompetenceudvikling og kurser.jpg
Erhvervspsykologisk testing.jpg